14 Open Polish Jodo Championships

14 Otwarte Mistrzostwa Polski Jodo

Rules and regulations of 14 Open Polish Jodo Championships

 1. Organizer

Organizer: Polski Związek Kendo

Host: Hala OSiR - Arena Rafako

Local organizer: Butokukan Racibórz

 1. Venue

Hala OSiR - Arena Rafako, ul. Łąkowa 31, 47-400 Racibórz

 1. Date

13.05.2022

 1. Schedule

The full program of the Championships can be found on ompij.kendo.pl

 1. Closing dates for accepting applications and for announcing the results of the drawings

Deadline for applications for the Championships is Friday, 06/05/2022 at 23:59. Later applications will not participate in the drawings, and thus in the Championships. The results of the draw will be published until 08/05/2012 on ompij.kendo.pl

 1. Tournament

6.1 Individual Open Polish Jodo Championships

 1. We expect the following categories

  1. Mudan (kyu or no grade)

  2. Shodan (1 dan) and Nidan (2 dan)

  3. Sandan (3 dan) and Yondan (4 dan)

 2. All competitors must have a current personal license of the Polish Kendo Association or be a full member of any federation affiliated in the European Kendo Federation (EKF) or the International Kendo Federation (FIK).

 3. First, second and two-third places will be awarded in each category, provided that at least four competitors in a given category will be present on the day of competition. By decision of the judges an additional "Kantosho" prize (fighting spirit) may be awarded in each of the categories.

 4. If the number of players in the category is greater than or equal to five, it will be carried out in two phases: group elimination, followed by the KO system including the final.
  If the number of competitors is less than five, competition in this category will be conducted on a round robin basis.

 5. In the case of group elimination, one or two players will pass to the next stage of the competition.

 6. The ranking of players in the group phase and the decision on their transition to the KO phase will be based on

  1. number of fights won,

  2. when drawn - the number of flags won,

  3. when drawn - an extra match involving one kata (ippon shobu); main judge (shinpancho) decides on the choice of kata

 7. Matches in the individual competitions will consist of 3 selected forms of ZNKR Jodo Kata.

6.2 Open Polish Jodo Team Championships

 1. In team competitions, each club may submit a maximum of two teams. Each team consists of a minimum of two players and a maximum of four players (sempo, chuken, taisho and one reserve player) affiliated in the same dojo.

 2. The club submitting the team should be associated with the Polish Kendo Federation or other organization affiliated to the European Kendo Federation (EKF) or the International Kendo Federation (FIK).

 3. Players belonging to a team should be members of that club they represent for at least three months. The rule does not apply to a Mudan player who has been training for less than three months.

 4. The chuken position remains vacant in two-man teams.

 5. Changes in the composition of the team is allowed and should be notified to the organizer at least one day before the start of the competition.

 6. The sum of the team's ranks, without reserve, may not exceed 10 dans (with mudan or ikkyu representing one dan).

 7. First, second and two-third places will be awarded, provided that at least four teams will be present on the day of competition. By decision of the judges an additional "Kantosho" prize (fighting spirit) may also be awarded.

 8. The competition will be held in a KO system.

 9. Sempo, Chuken and Taisho will perform 3 ZNKR Jodo Kata each.

 10. Changes to the initial team order (Sempo, Chuken, Taisho) should be declared to shiaijo staff before each match.

 1. General rules of the championships

  1. The selection of the kata and any additional conditions will be determined by the referees on the day preceding the competition.

  2. Each player must be affiliated with the club being a member of the Polish Kendo Association and have a valid player's license. Foreigners must be members of clubs affiliated to a federation affiliated with the European Kendo Federation (EKF) or the International Kendo Federation (FIK).

  3. Each player who meets the requirements of point 7.2. has the right to compete in both team and individual tournaments.

  4. A player may only compete in one of the individual categories.

  5. Kendo gi is recommended for both Individual and Team Championships. Gi and hakama are supposed to be the same colour: navy blue or white. Each player is required to have the correct nafuda (zekken) attached to his left chest, containing at least the club's name and player’s name.

  6. It is forbidden to use tabi during shiai unless there is a medical reason for it. The appropriate document authorizing the use of tabi should be submitted to the head judge or a representative of the PKF Jodo Bu before the start of the competition.

  7. All injuries should be immediately reported to the organizers.

  8. Clubs are obliged to insure players against accidents and their consequences. The organizer does not accept responsibility for any personal accidents.

  9. A competitor who is absent from their fight for more than 5 minutes automatically loses that fight.

  10. Decisions taken by judges are final.

  11. Other decisions are taken
   - by the Organizers - in administrative and organizational matters,
   - by the Judges - on matters regarding jodo and the competition.

 2. Drawings

  1. The draw will be conducted by the Jodo Bu of the Polish Kendo Association.

  2. The medalists of previous Individual and Team Polish Championships remaining in the category in which they won last year's Championship will be placed in non-colliding groups if possible.

  3. Whenever possible, players / teams from the same club will be placed in separate groups.
Regulamin 14 Otwartych Mistrzostw Polski Jodo

 1. Organizator

Organizator: Polski Związek Kendo
Gospodarz: Hala OSiR - Arena Rafako
Organizator lokalny: Butokukan Racibórz

 1. Miejsce

Hala OSiR - Arena Rafako, ul. Łąkowa 31, 47-400 Racibórz

 1. Data
  13/05/2022

 1. Program
  Pełen program Mistrzostw znajduje się na stronie ompij.kendo.pl

 1. Terminy zamknięcia przyjmowania zgłoszeń oraz ogłoszenia wyników losowania
  Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń na Mistrzostwa nastąpi w piątek 06/05/2022 o godzinie 23:59. Wszystkie osoby zgłoszone po tym terminie nie będą brały udziału w losowaniu, a co za tym idzie w Mistrzostwach. Wyniki losowania zostaną opublikowane do 08.05.2022 na stronie ompij.kendo.pl.

 1. Kategorie zawodów
  6.1 Indywidualne Otwarte Mistrzostwa Polski
  6.2 Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Polski

 2. Zasady ogólne Mistrzostw

  1. Dokładne kata i jakiekolwiek dodatkowe warunki zostaną ustalone przez sędziów do dnia zawodów włącznie.

  2. Każdy zawodnik musi być członkiem klubu będącego członkiem Polskiego Związku Kendo oraz posiadać aktualną licencję zawodniczą. Obcokrajowcy muszą być członkami klubów zrzeszonych w federacji podlegającej pod EKF lub FIK.

  3. Każdy zawodnik spełniający postanowienia punktu 7.2. ma prawo startować zarówno w turnieju drużynowym jak i indywidualnym.

  4. Zawodnik może startować tylko w jednej z kategorii indywidualnej.

  5. Zarówno w Mistrzostwach Indywidualnych jak i Drużynowych zaleca się Kendo gi. Gi i hakama powinny być jednakowego: granatowego lub białego koloru. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać prawidłową naszywkę nafuda, zawierający co najmniej nazwisko i nazwę klubu, przytwierdzony do lewej piersi.

  6. Podczas shiai zabronione jest używanie tabi, jeśli nie występuje konieczność ich użycia. Odpowiedni dokument uprawniający do stosowania tabi należy przedłożyć sędziemu głównemu lub przedstawicielowi Komisji Jodo PZKendo przed rozpoczęciem zawodów.

  7. Wszystkie urazy należy niezwłocznie zgłosić organizatorom.

  8. Kluby zobowiązane są do ubezpieczenia zawodników od nieszczęśliwych wypadków i ich następstw. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki.

  9. Zawodnik, który nie pojawi się na wyznaczonym Shiaijo na 3 minuty po wywołaniu przez osobę zarządzającą Shiaijo automatycznie oddaje daną walkę walkowerem.

  10. Decyzje podejmowane przez sędziów są nieodwołalne.

  11. Inne decyzje będą podejmowane:
   - przez Organizatorów – w sprawach administracyjnych i organizacyjnych,
   - przez Sędziów – w sprawach merytorycznych dotyczących jodo i samych Zawodów.

 3. Losowanie

  1. Losowanie zostanie przeprowadzone przez Komisję Jodo Polskiego Związku Kendo.

  2. W miarę możliwości medaliści poprzednich Indywidualnych oraz Drużynowych Mistrzostw Polski pozostający w kategorii w której zdobyli ubiegłoroczne Mistrzostwo zostaną rozstawieni w niekolidujących się ze sobą grupach.

  3. W miarę możliwości zawodnicy/drużyny z jednego klubu zostaną rozstawieni do osobnych grup.

Indywidualne Otwarte Mistrzostwa Polski

 1. Konkurencje indywidualne rozgrywane zostaną w kategoriach:

  1. Mudan (kyu/bez stopnia)

  2. Shodan (1 dan) i Nidan (2 dan)

  3. Sandan (3 dan) i Yondan (4 dan)

 2. Wszyscy zgłoszeni do startu w Mistrzostwach Polski zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję zawodniczą Polskiego Związku Kendo dla konkurencji jodo lub być pełnoprawnymi członkami federacji zrzeszonej w Europejskiej Federacji Kendo lub Międzynarodowej Federacji Kendo (FIK).

 3. W każdej kategorii wyłonione zostaną miejsca: pierwsze, drugie i dwa trzecie, pod warunkiem, że na zawodach stawi się co najmniej czterech zawodników w danej kategorii. Decyzją sędziów w każdej kategorii może zostać przyznana dodatkowo nagroda „Kantosho” (nagroda za ducha walki).

 4. Jeśli liczba zawodników w kategorii będzie większa lub równa pięciu, zostanie ona przeprowadzona w dwóch fazach: eliminacjach grupowych, a następnie systemem pucharowym aż do finału. Jeśli natomiast liczba zawodników będzie mniejsza niż pięć zawody w tej kategorii zostaną przeprowadzone systemem „każdy z każdym”.

 5. W przypadku rozegrania w danej kategorii eliminacji grupowych do dalszej fazy rozgrywek, w zależności od wielkości grupy, przechodzi jeden lub dwóch zawodników.

 6. Ranking zawodników w grupach eliminacyjnych oraz decyzja o ich przejściu do dalszej części rozgrywek zostanie podjęta na podstawie:

  1. Ilość wygranych walk,

  2. w przypadku remisu, ilość zdobytych flag,

  3. jeśli i ta wartość jest równa odbywa się dogrywka na zasadzie ippon shobu polegająca na wykonaniu jednego kata; o wyborze kata decyduje sędzia główny (shinpancho)

 7. W zawodach indywidualnych będą oceniane 3 formy ZNKR Jodo Kata.

Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Polski

 1. W zawodach drużynowych każdy klub może wystawić maksymalnie dwie drużyny reprezentujące klub. Każda drużyna składa się z minimum dwóch zawodników, a maksimum czterech zawodników (3 w drużynie i jednego rezerwowego).

 2. Klub macierzysty drużyny powinien być zrzeszony w Polskim Związku Kendo lub innej organizacji zrzeszonej w Europejskiej Federacji Kendo (EKF) lub w Międzynarodowej Federacji Kendo (FIK).

 3. Zawodnicy należący do drużyny powinni być członkami klubów które reprezentują przynajmniej od trzech miesięcy. Powyższy zapis nie ma zastosowania w przypadku zawodnika z kategorii mudan, który trenuje krócej niż trzy miesiące.

 4. W drużynach dwuosobowych nieobsadzona pozostaje pozycja chuken.

 5. Zmiany w składzie drużyny powinny być zakomunikowane organizatorowi najdalej na jeden dzień przed rozpoczęciem zawodów.

 6. Suma stopni w drużynie, bez rezerwowego, nie może przekroczyć 10 danów.

 7. Zostaną wyłonione miejsca: pierwsze, drugie i dwa trzecie. Decyzją sędziów dodatkowo mogą zostać przyznane nagrody „Kantosho” indywidualnie lub drużynowo.

 8. Zawody zostaną przeprowadzone systemem pucharowym.

 9. Sempo, Chuken i Taisho mają do wykonania po 3 kata spośród ZNKR Jodo Kata.

 10. Porządek drużyny (Sempo, Chuken, Taisho) powinien zostać przed każdym meczem zadeklarowany obsłudze shiaijo.