14 Open Polish Iaido Championships

14 Otwarte Mistrzostwa Polski Iaido

Regulamin XIV Otwartych Mistrzostw Polski Iaido

 1. Organizator

Organizator: Polski Związek Kendo
Gospodarz: Hala OSiR - Arena Rafako
Organizator lokalny: Butokukan Racibórz

 1. Miejsce
  Hala OSiR - Arena Rafako, ul. Łąkowa 31, 47-400 Racibórz

 1. Data
  14-15.05.2022

 1. Program
  Pełen program Mistrzostw znajduje się na stronie https://ompij.kendo.pl

 1. Terminy zamknięcia przyjmowania zgłoszeń oraz ogłoszenia wyników losowania
  Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń na Mistrzostwa nastąpi w piątek 06.05.2021 o godzinie 23:59. Wszystkie osoby zgłoszone po tym terminie nie będą brały udziału w losowaniu, a co za tym idzie w Mistrzostwach. Wyniki losowania zostaną opublikowane do 10.05.2020 na stronie www.iaido.info.pl.

 1. Zasady sędziowania
  Sędziowanie walk oparte jest na “The Rules and Regulations of Iaido Shiai and Shinpan”, wydane przez Zen Nihon Kendo Renmei.

 1. Kategorie zawodów
  7.1 Indywidualne Otwarte Mistrzostwa Polski
  7.2 Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Polski

 1. Zasady ogólne Mistrzostw

  1. Kata i jakiekolwiek dodatkowe warunki zostaną zatwierdzone przez sędziego głównego oraz przedstawione w dniu zawodów.

  2. Każdy zawodnik musi być członkiem klubu będącego członkiem Polskiego Związku Kendo oraz posiadać aktualną licencję zawodniczą. Obcokrajowcy muszą być członkami klubów zrzeszonych w federacji podlegającej pod EKF lub FIK.

  3. Każdy zawodnik spełniający postanowienia punktu 8.2. ma prawo startować zarówno w turnieju drużynowym jak i indywidualnym.

  4. Zawodnik może startować tylko w jednej z kategorii od Mudan do Godan.

  5. Zarówno w Mistrzostwach Indywidualnych jak i Drużynowych jedyny dozwolony strój to iaido gi lub kendo gi. Gi i hakama powinny być jednakowego: czarnego lub białego koloru, dopuszczalna jest też granatowa plecionka do kendo/jodo. Każdy zawodnik powinien posiadać prawidłową naszywkę nafuda, zawierający co najmniej nazwisko i nazwę klubu, przytwierdzony do lewej piersi.

  6. Podczas shiai zabronione jest używanie tabi, jeśli nie występuje konieczność ich użycia. Odpowiedni dokument uprawniający do stosowania tabi należy przedłożyć sędziemu głównemu przed rozpoczęciem zawodów.

  7. Wszystkie urazy należy niezwłocznie zgłosić organizatorom.

  8. Kluby zobowiązane są do ubezpieczenia zawodników od nieszczęśliwych wypadków i ich następstw. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki.

  9. Zawodnik, który nie pojawi się na wyznaczonym Shiaijo na 3 minuty po wywołaniu przez osobę zarządzającą Shiaijo automatycznie oddaje daną walkę walkowerem.

  10. Decyzje podejmowane przez sędziów są nieodwołalne.

  11. Inne decyzje będą podejmowane:
   - przez Organizatorów – w sprawach administracyjnych i organizacyjnych,
   - przez Sędziów – w sprawach merytorycznych dotyczących iaido i samych Zawodów.

 2. Losowanie

  1. Losowanie zostanie przeprowadzone przez Komisję Iaido Polskiego Związku Kendo.

  2. W miarę możliwości medaliści poprzednich Indywidualnych oraz Drużynowych Mistrzostw Polski pozostający w kategorii w której zdobyli ubiegłoroczne Mistrzostwo zostaną rozstawieni w niekolidujących się ze sobą grupach.

  3. W miarę możliwości zawodnicy/drużyny z jednego klubu zostaną rozstawieni do osobnych grup.

Indywidualne Otwarte Mistrzostwa Polski

 1. Konkurencje indywidualne rozgrywane zostaną w kategoriach:

  1. Mudan Junior (wyłącznie z bokken, maksymalny stopień to 2 kyu)

  2. Mudan (kyu/bez stopnia)

  3. Shodan (1 dan)

  4. Nidan (2 dan)

  5. Sandan (3 dan)

  6. Yondan (4 dan)

  7. Godan (5 dan)

 2. Wszyscy zgłoszeni do startu w Mistrzostwach Polski zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję zawodniczą Polskiego Związku Kendo dla konkurencji iaido lub być pełnoprawnymi członkami federacji zrzeszonej w Europejskiej Federacji Kendo lub Międzynarodowej Federacji Kendo (FIK).

 3. W każdej kategorii wyłonione zostaną miejsca: pierwsze, drugie i dwa trzecie, pod warunkiem, że na zawodach stawi się co najmniej czterech zawodników w danej kategorii. Decyzją sędziów w każdej kategorii może zostać przyznana dodatkowo nagroda „Kantosho” (nagroda za ducha walki).

 4. Jeśli liczba zawodników w kategorii będzie większa lub równa pięciu, zostanie ona przeprowadzona w dwóch fazach: eliminacjach grupowych, a następnie systemem pucharowym aż do finału. Jeśli natomiast liczba zawodników będzie mniejsza niż pięć zawody w tej kategorii zostaną przeprowadzone systemem „każdy z każdym”.

 5. W przypadku rozegrania w danej kategorii eliminacji grupowych do dalszej fazy rozgrywek, w zależności od wielkości grupy, przechodzi jeden lub dwóch zawodników.

 6. Ranking zawodników w grupach eliminacyjnych oraz decyzja o ich przejściu do dalszej części rozgrywek zostanie podjęta na podstawie:

  1. Ilość wygranych walk,

  2. w przypadku remisu, ilość zdobytych flag,

  3. jeśli i ta wartość jest równa odbywa się dogrywka na zasadzie ippon shobu polegająca na wykonaniu jednego kata; o wyborze kata decyduje sędzia główny (shinpancho)

 7. W zawodach indywidualnych, w zależności od decyzji sędziów i kategorii, będą oceniane kata w następującej liczbie:

  1. Eliminacje grupowe: Trzy kata wybrane spośród ZNKR Iaido Kata lub jedno dowolnie wybrane kata koryu oraz dwa kata wybrane spośród ZNKR Iaido Kata.

  2. System pucharowy i „każdy z każdym”: Pięć kata wybranych spośród ZNKR Iaido Kata lub jedno dowolnie wybrane kata koryu oraz cztery kata wybrane spośród ZNKR Iaido Kata lub dwa dowolnie wybrane kata koryu oraz trzy kata wybrane spośród ZNKR Iaido Kata.

 8. Czas walki dla walk grupowych to 4 minuty dla 3 wykonywanych kata ZNKR Iaido lub koryu oraz reiho. W przypadku dużej ilości zawodników i w celu usprawnienia zawodów, organizator może zdecydować o przeniesieniu reiho poza shiaijo. W tym przypadku skróceniu może ulec czas walki.

 9. Czas walki dla walk w fazie pucharowej to 6 minut dla 5 wykonywanych kata ZNKR Iaido lub koryu oraz reiho.

Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Polski

 1. W zawodach drużynowych każdy klub może wystawić maksymalnie dwie drużyny reprezentujące klub. Każda drużyna składa się z minimum dwóch zawodników, a maksimum czterech zawodników (3 w drużynie i jednego rezerwowego).

 2. Klub macierzysty drużyny powinien być zrzeszony w Polskim Związku Kendo lub innej organizacji zrzeszonej w Europejskiej Federacji Kendo (EKF) lub w Międzynarodowej Federacji Kendo (FIK).

 3. Zawodnicy należący do drużyny powinni być członkami klubów które reprezentują przynajmniej od trzech miesięcy. Powyższy zapis nie ma zastosowania w przypadku zawodnika z kategorii mudan, który trenuje krócej niż trzy miesiące.

 4. W drużynach dwuosobowych nieobsadzona pozostaje pozycja chuken.

 5. Zmiany w składzie drużyny powinny być zakomunikowane organizatorowi najdalej na jeden dzień przed rozpoczęciem zawodów.

 6. Suma stopni w drużynie, bez rezerwowego, nie może przekroczyć 10 danów.

 7. Zostaną wyłonione miejsca: pierwsze, drugie i dwa trzecie. Decyzją sędziów dodatkowo mogą zostać przyznane nagrody „Kantosho” indywidualnie lub drużynowo.

 8. Jeśli ogólna liczba drużyn będzie większa lub równa pięciu to zawody zostaną przeprowadzone w dwóch fazach: eliminacjach grupowych, a następnie systemem pucharowych aż do finału. Jeśli natomiast liczba drużyn będzie mniejsza niż pięć, zawody zostaną przeprowadzone systemem „każdy z każdym”.

 9. W przypadku rozegrania eliminacji grupowych do dalszej fazy rozgrywek, w zależności od wielkości grupy, przechodzą jedna lub dwie drużyny.

 10. Ranking drużyn w grupach eliminacyjnych oraz decyzja o ich przejściu do dalszej części rozgrywek zostanie podjęta na podstawie:

 1. Ilości wygranych meczy;

 2. Jeśli jest równa, na podstawie ilości wygranych indywidualnych walk;

 3. Jeśli jest równa, na podstawie ilości zdobytych flag;

 4. Jeśli i ta wartość jest równa zostanie rozegrany mecz na zasadzie “daihyosen”, do walki wystawiany jest jeden reprezentant każdej drużyny, podczas walki zawodnicy wykonują kata wybrane przez sędziego głównego (shinpancho)

 1. Sempo, Chuken i Taisho mają do wykonania po 3 kata spośród ZNKR Iaido Kata.

 2. Porządek drużyny (Sempo, Chuken, Taisho) powinien zostać przed każdym meczem zadeklarowany obsłudze shiaijo.

Załącznik 1

Przed każdą walką drużynową, obie drużyny ustawiają się naprzeciwko siebie poza strefą shiaijo, siadają w seiza i wykonują ukłon sogo ni rei. Wstają, Senpo każdej z drużyn wchodzi na shiaijo w pozycji keito, pozostali zawodnicy stoją w pozycji keito poza shiaijo.

Runda 1
Na komendę hajime wszyscy zawodnicy wykonują shomen ni rei oraz torei.
Zawodnicy w shiaijo wykonują zadane kata. Zawodnicy poza shiaijo czekają. Dwaj startujący zawodnicy po skończeniu wykonywania kata stoją z mieczami za pasem i lewym kciukiem na tsuba.
Na komendę hantei sędziowie podnoszą flagi pokazując swoją decyzję.

Runda 2
Po komendzie shobu ari pierwsza para zawodników schodzi z pola trzymając kciuki na tsuba, kolejna para wchodzi na shiaijo w ten sam sposób.
Na komendę hajime zawodnicy wykonują zadane kata.
Na komendę hantei sędziowie podnoszą flagi pokazując swoją decyzję.

Runda 3
Po komendzie shobu ari druga para zawodników schodzi z pola trzymając kciuki na tsuba, kolejna para wchodzi na shiaijo w ten sam sposób.
Na komendę hajime zawodnicy wykonują zadane kata.
Po wykonaniu zadanych form zawodnicy w polu oraz zawodnicy poza polem wykonują pełne reiho wraz z shomen ni rei.
Na komendę hantei sędziowie podnoszą flagi pokazując swoją decyzję.
Po komendzie shobu ari zawodnicy schodzą z pola i łączą się ze swoją drużyną aby wykonać końcowe sogo ni rei, tak jak przed walką.